Seks steg til bærekraft

Et nyttig verktøy å sette seg inn i dersom man ønsker å drive en mer bærekraftig virksomhet er seks trinns trappen. Dette er et verktøy man kan bruke for å sette seg inn i alle deler av bedriften og se på hva som kan gjøres bedre i forhold til klima og miljø, her kan det gjøres systematiske endringer. I all hovedsak handler det om å gjøre tiltak for å bedre driften som er fra før, finne nye løsninger og gode alternativer slik at man kan drive på en mer bærekraftig måte. Forbrukere blir mer og mer opptatt av produktene de handler er bærekraftige. Virksomheter er nødt til å ta i et tak for å gjøre virksomheten deres grønnere. Tjenester og leverandører vil med dette bli utviklet og utfordret for hvert steg de tar for seg. 

woman holding Planet over Profit placard
Foto: https://unsplash.com/photos/r1BS0pzlr1M

Det første steget mot en mer bærekraftig virksomhet går på det utvendige. her kan man søke partnerskap med andre som jobber for bærekraft og støtte deres initiativer. her kan bedrifter for eksempel samarbeide med organisasjoner som jobber for det bærekraftige. De kan skape sin egen miljøprofil. her kan de drive sin virksomhet og samtidig bidra til å bedre klima og miljø.  

Det neste steget mot en grønne virksomhet er en såkalt husrengjøring . Man kan rydde i egne skap ved å redusere utslipp og avfall fra egne bygg og anlegg. Det er viktig at virksomheten tar ansvar og gjør de enkle hverdagslige tiltakene. De kan gjøre som for eksempel sortere sitt eget søppel riktig og benytte seg av papir istedenfor plast. 

Neste steg er leverandørkrav. Virksomheter bør samarbeide og stille bærekraftige krav til selskapene i leverandørkjeden. Bedriften kan stille krav til at forsendelsen med produktene inneholder mindre plast eller kommer frem på en mer miljøvennlig måte. 

Steg nummer fire omhandler driftsomlegging. Hvordan kan bedriften levere mest mulig verdi med minst mulig ressurser? Det er mange bedrifter som ønsker å gjøre det billigst mulig for å selv spare penger, dette er ofte ikke det bærekraftige alternativet. Men dersom forbrukere bruker noen ekstra kroner og velger bærekraftig, kan også virksomhetene ta seg råd til å drive bærekraftig. 

Neste steg på trappen er å fornye produktporteføljen. Designet på produkter er også med på å skape stor debatt hos noen virksomheter. vi ser idag at det er flere som går over til papirform emballasje fremfor plast. Som for eksempel Freia påskeegg som nå kutter skjeene de har i pakningen for å redusere plastbruk. Dette er små tiltak virksomheter kan gjøre for å drive mer bærekraftig. Man kan også utvikle helt nye produkter og tjenester som er mer økoeffektive. 

person holding wake up signage
Foto: https://unsplash.com/photos/tyfI3RGqL7Y

Siste steg på seks trinns trappen er å skape ny forretningsmodell. Her går det på å legge om hele virksomheten med bærekraft som hoveddrivkraft (Stoknes, Per. E & Carlsen, Arne. 2020)

Bærekraft handler om at det må skje endringer i systemet. Det må være samarbeid mellom flere virksomheter for at det skal utgjøre en forskjell. I tillegg til dette er det også viktig at forbrukere velger bærekraftige alternativer. Når forbrukerne sammen velger bærekraftighet over for eksempel billige produkter, virksomheter gjør tiltak og politikerne samarbeider om et felles bærekraftig mål er dette et steg i riktig retning – oppfylles disse målene vil endringene begynne å skje. 

Kilder

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

Dybdahl, Linn (2020) Hentet fra https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

https://unsplash.com/photos/tyfI3RGqL7Y

https://unsplash.com/photos/r1BS0pzlr1M

klimakommunikasjon

Sosiale medier er blitt brukt mye i nyere tid. Virksomheter etablerer seg på nett for å treffe sitt publikum der de er. I tillegg til nettbutikker fremmer de produkter på nettsider via annonser og artikler. Det er flere som oppretter seg kontoer på instagram, facebook og snapchat for å skape mer kjennskap til merkevarer. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke plattformer man bør etablere seg på. Da ønsker jeg å trekke inn medievalgmodellen. Det kan være lurt å ta for seg denne modellen og vurdere hvilke kommunikasjonskanaler det er best for virksomheten å bruke. 

Medievalgmodellen 

Det første vi finner på på medievalgsmodellen er presentasjonsegenskaper. Her handler det om kanalens evner til å presentere et budskap til mottaker. Hvilke faktorer de benytter seg av for å påvirke og skape interesse hos forbrukere. Det andre er distribusjonsegenskaper, her handler det om mediets evne til å kunne formidle et budskap, hvordan de sprer og distribuerer merkevaren sin. Videre har vi situasjonsegenskaper.  Under situasjonsegenskaper handler det om hva formålet med presentasjonen er. Det kan for eksempel være nyheter, inspirasjon eller informasjon man ønsker å dele med kunder. Siste del av medievalgmodllen er prisegenskaper hvor det handler om kostnad. Som for eksempel om man ønsker å ha en annonse på en nettavis og hvilke kostnader det innebærer. 

Kundereisen

I økt 10 snakket Cecilie Staude om kontaktpunkter vi kan påvirke, her kommer kundereisen inn. Kundereisen starter når du har en problemerkjennelse – at du opplever at du trenger eller ønsker et produkt helt til hva du tenker etter kjøpet. De første fasene i kundereisen er problemerkjennelse og søkeprosess. Her trenger bedriftene å vite hvor målgruppen deres befinner seg. For at forbrukerne skal finne deg som bedrift er det viktig å være tilgjengelig der de mest sannsynlig søker etter produktet. Det er også viktig å ha kunnskap om hva informasjonsbehovet er slik at man som bedrift kan tilfredsstille det. 

Videre i kundereisen kommer man til fasene som omhandler vurdering av alternativer og kjøpsbeslutning. Her er det viktig å være bevisst på innhold, slik at man skaper interesse. Her kan man bruke ulike virkemidler som tekst, bilde og for eksempel youtube videoer. Det er for eksempel mange som benytter seg av influencere i dag. Siste fasen i kundereisen er atferd etter kjøpet.  her ønsker bedrifter at kunden skal sitte igjen med ønsken om gjenkjøp og kunne øke verdi av målgruppen. 

black iphone 4 on brown wooden table
Foto: https://unsplash.com/photos/EQSPI11rf68

Kanalvalg

Det er fordeler og ulemper med de ulike plattformene og det kan som sagt være vanskelig å finne ut av hvilke plattformer som er mest effektive å bruke i forhold til bedriftens budskap. Det er ikke mye forskning på de ulike kanalene, men heller mer på sosiale medier som en egen kategori. Det er mange ulike arenaer i dag og de kommer også med fordeler og ulemper. Hver og enkelt plattform har en egen brukerkultur. Hva slags innhold man velger å bruke kan være forskjellig i forhold til hvilken kanal det skal formidles på. 

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

https://unsplash.com/photos/EQSPI11rf68

Bærekraftig Markedsstrategi

Bærekraft og miljø blir stadig viktigere for forbrukere. Vi tenker mer på hvor produktet vi kjøper kommer fra og hvilke verdier virksomheten vi benytter oss av har. Det blir mer og mer viktig for bedrifter å markedsføre at de drifter på en miljøvennlig og bærekraftig måte, dette er med på å reise salgstallet. 

Om et produkt er bærekraftig påvirker om det ofte om det blir kjøp eller ikke kjøp for oss forbrukere. Vi er opplyst på klima og miljø mer enn noen gang og det er et økt informasjonsbehov. Av den norske befolkningen er det kun 19% som synes det er nok av informasjon om etisk forsvarlighet. Dette betyr at mange synes det er mangel på informasjon fra næringslivet. Dette gjør at media tar på seg en viktig informasjonsrolle. Forbrukere ønsker hjelp til å kunne ta riktig valg når de skal kjøpe et produkt. 

person holding light bulb
Foto: https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw

Det kan være vanskelig å vite hva som faktisk er etisk å kjøpe i havet av reklamer og annonser. I all hovedsak handler det om å opplyse forbrukere slik at de har den informasjonen de trenger for å ta riktig valg, men det handler også om atferdsendring. For å kunne få flere til å ta bærekraftige valg er det en viktig faktor å forstå hvordan man kan påvirke folk til å endre adferd. Det er ikke lenge siden det ble såpass vanlig å bry seg om å ta bærekraftige valg når du handler. Forbrukere styres ofte av følelser, sosiale aspekter og ikke minst vaner. Når det er begrenset med tilgjengelig informasjon vil dette påvirke i hvilken grad man kan treffe en god beslutning (Thaler & Sunstein, 2009)

Bærekraftige merkevarer

Grønne merkevarer hjelper konsumenter med å velge mellom flere produkter. Såkalte grønne brands har gjerne konkrete og synlige sider ved produktet. Det kommer frem via produktets produksjon, design, emballasje og teknologi. Det er også flere merkevarer som benytter seg av miljømerking og energimerking. Disse type merkevarene skaper en trygghet for forbrukerne hvor de kan være sikre på at produktene de kjøper ikke er like ødeleggende. 

Kilder

Zoom forelesninger med Cecilie Staude i valgfaget “digital markedsføring” ved Høyskolen Kristiania 

https://www.forbrukertilsynet.no/baerekraft

https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw